Om man inte följer rättigheterna

Vad händer om ett land inte följer de mänskliga rättigheterna? Då kan andra länder och internationella samfund som Förenta Nationerna på olika sätt utsätta det landet och de styrande personerna för politiska påtryckningar. Det finns olika typer av sanktioner/straff.

Ett land ska följa det som står i de internationella dokument som landet skrivit under – har man exempelvis skrivit under barnkonventionen så måste man leva upp till rättigheterna som finns i barnkonventionen.

Vid en kränkning av de mänskliga rättigheterna är det i första hand den aktuella staten som ska se till att den kränkte får upprättelse. Det är alltså de styrande i ett land som förbundit sig att å ena sidan inte kränka någon genom lagstiftning och utbildning av poliser, myndighetsanställda och skolor och å andra sida se till att saken blir avgjord och den utsatte får sin rätt erkänd i landets domstolar. Om detta av någon anledning inte går att göra, exempelvis om domstolarna inte tar upp fallen så kan den som utsatts för kränkning till sist vända sig uppåt till olika internationella domstolar, exempelvis Europadomstolen.

Eftersom mänskliga rättigheter är en internationell fråga får stater också framföra kritik mot varandra och FN har olika sätt att kontrollera att stater lever upp till konventionerna.

FN-kommittéers kritik

Förutom att stater kan kritisera varandra genom FN har varje kärnkonvention en kommitté som årligen granskar och uttalar sig om hur länder följer de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen har till exempel en speciell kommitté som granskar hur staterna lever upp till rättigheterna i just barnkonventionen.

Sverige brukar få gott betyg i många av FN-kommittéernas årsrapporter men på ett område får Sverige mest kritik av alla länder: Konventionen mot tortyr och förnedrande behandling.
Nu är det inte så att det pågår mest tortyr här i hela världen – tvärtom har Sverige länge arbetat med att motverka alla former av tortyr och förnedrande behandling – men Sverige är det land i världen som har fått mest kommittékritik bland annat eftersom svenska myndigheter har skickat tillbaka asylsökande till länder där de utsätts för tortyr.

FN-kritik till Sverige

"Kommittén noterar med oro att brottet tortyr, vilket som sådant inte existerar i den svenska brottsbalken, istället är straffbart enligt andra bestämmelser i strafflagen och därför riskerar att preskriberas [innebär att brottet inte går att åtala efter en viss tid]. Kommittén noterar information från delegationen om att en översyn av tidsbegränsningen för brott ska göras, men kommittén är bekymrad över att tidbegränsningarna i strafflagen kan förhindra utredning, åtal och bestraffning av dessa allvarliga brott, särkilt när brottet har begåtts utomlands, Med hänsyn till den allvarliga karaktären av tortyr anser kommittén att tortyr inte ska vara föremål för någon tidsbegränsning. "

Utdrag från FN:s tortyrkommittés rapport till Sverige 2008

Ofta får just de "duktiga" länderna hårdast kritik eftersom de länderna ofta har resurserna och kunskapen att veta bättre än att kränka mänskliga rättigheter. När det gäller fattiga länder där en stor del av befolkningen är lågutbildad har FN-kommittéer mer tålamod och är mer försiktiga i sin kritik eftersom det tar tid att bygga upp ett starkt människorättssystem i ett land.

Sanktioner och domstolar

Begår ledare medvetet brott mot mänskliga rättigheter kan FN eller andra internationella samfund såsom EU genomföra sanktioner mot ledarna för att få dem att ändra sig, exempelvis genom att frysa styrande personers ekonomiska tillgångar via banker.

I extrema fall som när statsledare begått grova brott mot mänskligheten, folkmord eller krigsförbrytelser kan de dömas i Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). Det finns också andra domstolar som kan döma i mål om mänskliga rättigheter. Till exempel kan Europadomstolen i Strasbourg ta emot fall om någon utsatts för brott mot sina mänskliga rättigheter i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Att diskutera

  • Är det rätt att länder som har mer resurser får hårdare kritik från FN än fattigare länder för kränkningar av mänskliga rättigheter?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...