Olika sorters rättigheter

Eftersom de mänskliga rättigheterna har kommit till för att bevara fred i världen, mellan stater och mellan folk, är det en grundprincip att stater ska behandla alla människor lika.

De ska ge alla människor möjlighet att utvecklas med värdighet som person.Rättigheterna kallas för universella vilket innebär att de ska gälla för alla, överallt.

De mänskliga rättigheterna finns förutom i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna också i nio andra dokument som kallas för FN:s kärnkonventioner. De är starkt kopplade till demokratiska rättigheter och utvecklas hela tiden för att inkludera fler utsatta grupper i världen.

Man kan säga att det finns två typer av mänskliga rättigheter: positiva och negativa. De positiva rättigheterna innebär att staten aktivt ska göra någonting för medborgarna, exempelvis se till att alla har rätt till mat eller skolgång genom att bygga skolor. Sådana rättigheter kan ta väldigt lång tid för staten att uppfylla, speciellt för länder som har små ekonomiska resurser, men de är lika viktiga som de andra rättigheterna.

Exempel på positiv rättighet

"1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet."

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, artikel 25

De negativa rättigheterna innebär att staten ska se till att inte inkräkta eller på felaktiga grunder blanda sig i människors liv, exempelvis ska det finnas åsikts- och pressfrihet och människor ska få samlas och demonstrera offentligt utan att staten förbjuder detta. Staten får exempelvis heller inte tortera eller kränka människor.

Exempel på negativ rättighet

"Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning."

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, artiklar 4, 5

Sen finns det ytterligare människorättsdokument som handlar om specifika gruppers rättigheter, det kan gälla kvinnors eller barns rättigheter eller arbetares rättigheter. För att stärka svagare grupper i samhället finns det starka skydd för att minoriteter i samhället ska kunna ha sin rätt till att utöva den kultur eller prata det språk man själv vill.

En annan mycket utsatt grupp i världen är flyktingar (personer som av olika anledningar flyr sitt land) och därför finns rätten till asyl, dvs. rätt att få söka boende i ett annat land för de personer som flyr från sitt nuvarande land på grund av rädsla för förföljelse pågrund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller, tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Att diskutera

 • I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna står det att alla rättigheter är lika viktiga och stärker varandra. Men det finns de som menar att vissa rättigheter går före andra.

  Rangordna några av de mänskliga rättigheterna i den ordning du tycker är viktigast:

   Rätten till liv
   Rätten att inte bli diskriminerad
   Rätten till semester
   Rätten till mat och vatten
   Rätten att bilda familj
   Rätten att tänka och uttala sig fritt
   Rätten till hälsa
   Rätten till utbildning
   Rätten till asyl
   Rätten till sin kultur och sitt språk
   Rätten att inte bli utsatt för tortyr

  Kan olika rättigheter vara olika viktiga i särskilda länder/samhällen?

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...