Förenta Nationerna (FN)

Förenta Nationerna, FN, bildades efter andra världskriget, i ett försök att ena världens länder och arbeta för en fredlig framtid.

Organisationen grundades under en världskongress i San Francisco 1945 och hade då 51 medlemsländer – idag är hela 193 länder med i FN. Högkvarteret ligger i New York och FN-kontoren i Wien och Genève räknas som internationell mark.

Förenta Nationernas har många uppgifter och det är FN:s stadga som bestämmer hur organisationen ska arbeta och vad deras syfte är. Här står det tydligt att man anser att mänskliga rättigheterna är en viktig grund för världsfred.

FN:s uppdrag

"Vi, de förenade nationernas folk, beslutna att: rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden, återigen betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten, främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet"

Ur FN-stadgan från 1945

Organisationen är uppdelad i flera hundra avdelningar som arbetar med specifika frågor exempelvis Säkerhetsrådet som försöker lösa internationella konflikter eller underavdelningen Unicef som är FN:s barnfond.

FN arbetar med representanter från olika länder för att skapa dialog och lösa tvister mellan länder, väcka opinion genom kampanjer och arbeta fram konventioner (dokument som de vill få stater att skriva under för att konventionen ska bli internationell lag). Vid svåra politiska lägen i världen kan FN också sist men inte minst avgöra tvister mellan stater i Internationella domstolen i Haag.

Kritik mot FN

Förenta Nationerna har fått kritik för att det är en byråkratisk organisation som tar lång tid på sig att komma fram till beslut, eftersom organisationen är så stor och har så många medlemmar med olika viljor. Medlemsländernas röster är dessutom inte helt jämnt fördelade i alla FN-avdelningar vilket gör att vissa länder kan ha lättare att få igenom eller stoppa olika beslut. FN är trots detta en mycket viktig aktör när det gäller det internationella händelser eftersom världsorganisationen är den enda av sitt slag.

Att diskutera

  • Bland FN:s medlemsländer finns länder med olika styrelseskick, många är demokratier men det finns också de som är delvis demokratiska och länder som är diktaturer (dvs. ett land som styrs av en eller några få som bestämmer utan att respektera mänskliga rättigheter).

    Därför menar vissa att de länder som är demokratiska borde bilda ett nytt förbund så att man inte ger diktatorer makt och inflytande i världen. Ett land som bryter mot mänskliga rättigheter kan exempelvis finnas med i FN:s människorättsråd och bevaka de mänskliga rättigheterna i världen. Å andra sidan menar andra att demokratier har större möjligheter att påverka diktaturer, och också länder som befinner sig någonstans emellan demokrati och diktatur. Den möjligheten skulle då förloras om man inte samarbetade eller vägrade att ingå i en union.

    Diskutera fördelarna och nackdelarna med ett demokratiernas förbund.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...