Folkrätt

Folkrätten handlar främst om hur länder ska agera mot varandra i olika situationer, till exempel vid krig. De mänskliga rättigheterna är en central del av folkrätten eftersom de reglerar förhållandet mellan staten och den enskilda människan.

Det finns många internationella organisationer som arbetar med konventioner där stater får skriva under och förbinder sig att göra någonting. Ett dokument som två stater skriver under blir ett internationellt avtal och därför också internationell lag mellan dessa länder. Folkrätten, som alltså är regler för hur länder ska bete sig mot varandra och dess invånare, är en del av den internationella rätten.

Det finns dock vissa saker som man är så överens om i världen att det inte spelar någon roll om ett land har skrivit under en konvention eller inte för att det ska gälla som internationell lag, exempelvis vid brott mot mänskligheten som folkmord. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ses som något som gäller för alla länder i världen eftersom så många länder accepterat den.

Mänskliga rättigheter har också blivit allt viktigare för olika stater eftersom människor idag rör sig över landsgränser på ett annat sätt än för hundra år sedan och stater måste kunna garantera alla människors rättigheter innanför sina landsgränser. Men det betyder inte att alla länder respekterar mänskliga rättigheter och speciellt i konfliktsituationer och krig begås ofta många människorättskränkningar.

FN har därför en möjlighet att gå in i ett land (göra en intervention) om det är för humanitära skäl, exempelvis om det är krig och befolkningen lider och staten själv inte kan eller vill rätta till situationen. Detta är dock mycket ovanligt eftersom det finns en princip som säger att länder inte ska blanda sig i andra länders angelägenheter. Det blir därför ofta en balansgång och långa överläggningar innan FN kan komma fram till att man bör skicka in FN-soldater för att hjälpa civilbefolkningen i ett krigshärjat land, eller i ett land där det är staten som begår våldshandlingar mot sin egen befolkning.

Stater bestämmer själva – men alla stater har skyldighet att skydda mänskliga rättigheter

Det finns två internationella principer som ibland krockar med varandra när det kommer till mänskliga rättigheter. Den ena innebär att det internationella samfundet inte får lägga sig i ett annat lands angelägenheter och till exempel får en stat inte gå in med våld eller militär i ett annat land om det inte är självförsvar i en konflikt. Det kallas för non-interventionsprincipen. Detta gäller eftersom varje stat har suveränitet vilket innebär att de själva bestämmer inom sina statsgränser. Staters suveränitet har funnits långt innan Förenta Nationerna och dagens mänskliga rättigheter bildades.

Den andra principen kallas för R2P ("Responsibility to protect" - ansvar att skydda") och innebär att alla stater har ett ansvar att se till att förebygga och skydda människor från grova MR-kränknningar såsom folkmord, etniska rensningar m.m. Om en stat inte skyddar sin befolkning, eller utsätter den för exempelvis folkmord så kan andra stater genom ett särkilt FN-beslut göra en humanitär intervention i syfte att skydda mänskliga rättigheter – men det är en väldigt extrem åtgärd.

Principerna krockar alltså och eftersom internationella konflikter många gånger är mycket komplexa och ibland går långt tillbaka i tiden är det ofta svårt att avgöra vad som är rätt att göra i olika sammanhang. FN har alltså till uppgift att både skydda mänskliga rättigheter och att se till att stater har goda relationer och att allas suveränitet respekteras.

Att diskutera

  • Är det någonsin okej att soldater går in i ett land med våld för syftet att stoppa brott mot mänskliga rättigheter?
  • Borde diktaturstater ha suveränitet?
  • Varför tror du att suveränitetsprincipen är så viktig i internationella sammanhang?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...