Diskriminering

När en person blir diskriminerad blir den sämre behandlad än andra på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den som diskriminerar har frångått principen om att alla människor ska behandlas lika.

I Sverige finns en diskrimineringslag som har till syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Där står bland annat att utbildningsanordnare (skolor) enligt lagen är skyldiga att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever, samt att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering.

Inledningen av Diskrimineringslagen

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Diskriminering betyder att någon bli missgynnad - dvs att någon behandlas sämre än någon annan i samma situation. För att det ska räknas som diskriminering ska det ha att göra med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Att ingen ska diskrimineras är en viktig värdegrund i ett demokratiskt samhälle.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den statliga myndighet som ska se till att diskrimineringslagen följs. Personer som anser sig ha blivit diskriminerade kan anmäla detta till DO som då gör en utredning. Det kan t ex handla om människor som inte har fått komma in i en affär för att de har en speciell etnisk tillhörighet. Då kan affärsinnehavaren dömas att betala skadestånd till personen som blivit diskriminerad.

Skolor har ett ansvar att följa diskrimineringslagen och ska göra åtgärder om diskriminering har hänt. Varken lärare eller rektor får diskriminera elever. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk mening (alltså enligt lagen) - däremot kan de utsätta varandra för trakasserier. Trakasserier kan vara till exempel utfrysning, ryktesspridning, förolämpningar eller våld. Om det är personal på skolan som trakasserar barn och det har att göra med de olika diskrimineringsgrunderna (se vilka de är ovan) så räknas det som diskriminering enligt lagen.

Att diskutera

  • Vad är det för skillnad på diskriminering och mobbning?
  • Vad är det för skillnad på diskriminering och rasism?
  • När skulle någon kunna bli diskriminerad i din omgivning?
  • Vilka konsekvenser får diskriminering?
  • Hur kan man motverka diskriminering?

Senast uppdaterad januari 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...