De mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter är något som majoriteten av världens länder har kommit överens om ska vara de mest grundläggande rättigheterna för alla människor världen över. Grundtanken är att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

De mänskliga rättigheterna har arbetats fram av Förenta Nationerna, FN. De första, och mest grundläggande, mänskliga rättigheterna kom till 1948 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, men arbetet pågår än idag med fler rättigheter som läggs till i nya FN-dokument.

Exakt vilka de mänskliga rättigheterna är står både i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i nio andra överenskommelser. Dessa dokument kallas för kärnkonventioner och består av bland andra "Konventionen mot tortyr", "Konventionen mot diskriminering på grund av ras" och "Barnkonventionen".

Konventioner kallas de dokument som FN och andra internationella organisationer tagit fram för att olika länder ska ansluta sig till dem. När de styrande i ett land skriver under en konvention förbinder sig den staten att följa det som står i dokumentet. Det kallas internationell rätt och konventionerna blir internationella lagar som gäller mellan de länder som skrivit under.

Ett undantag är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som inte går att skriva under utan är ett dokument som är tänkt att gälla för hela världen för världen. Alla förväntas respektera de grundläggande rättigheterna.

Exempel från barnkonventionen

"Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad." "Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer." "Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet."

Barnkonventionen artikel 12:1, 13:1 och 14:1
Varför de mänskliga rättigheterna kom till

Historiskt sett har det alltid, i alla samhällen, funnits en diskussion om vilka rättigheter människor har i egenskap av att vara människor. Men det var först när FN bildades, efter andra världskriget, som dagens mänskliga rättigheter kom till. Man ville genom detta se till så att ett liknande krig med så fruktansvärda brott mot människor aldrig skulle hända igen. Därför handlar de mänskliga rättigheterna i grunden om att skydda människor från staters förtryck. De mänskliga rättigheterna ska gälla för alla i hela världen.

Inledning av förklaringen

"Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen...Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete [...]Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna"

Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948

Att diskutera

  • Är arbetet med mänskliga rättigheter någonting som är aktuellt i Sverige eller framförallt aktuellt i andra länder? Diskutera!
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...