Artikel 19 - Yttrandefrihet

Yttrandefrihet innebär att människor är fria att tänka och säga vad det de vill utan att riskera bestraffning, samt fria att ta del av information över landsgränser. Det regleras i artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Yttrandefriheten är viktig ur ett demokratiskt perspektiv eftersom det ger människor möjligheten att uttrycka sin åsikt och på så sätt också påverka samhället.

Rättigheten

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser."

Artikel 19 ur FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

Tryckfrihet och yttrandefrihet

Yttrandefrihet hänger samman med tryckfrihet som innebär att alla har en rätt att publicera texter och annat material i tryckta medier utan att staten blandar sig i innehållet. Staten får aldrig läsa artiklar i förväg och bestämma vad som ska publiceras för det är censurering vilket är olagligt. Tryckfrihet räknas därför också som en grundsten i en demokrati. Sverige införde världens första tryckfrihetsförordning år 1766.

Tidningar, tv och radio utser därför en person som kallas för ansvarig utgivare som får stå till svars för brottliga publiceringar, för trots att det finns yttrandefrihet har den också sina gränser. Om en tidning publicerar någonting som utgör ett brott enligt våra lagar, till exempel om det är en förolämpning, förtal eller hets mot folkgrupp, då är det den ansvarige utgivaren som riskerar böter och fängelsestraff.

Yttrandefrihetens gränser

Det finns alltså vissa gränser för både tryck- och yttrandefriheten, till exempel får man inte säga vad som helst offentligt i Sverige eftersom det finns en lagstiftning där hets mot folkgrupp ger straff. Det betyder dock inte att man inte får vara rasist för det är förstås inte olagligt att ha rasistiska åsikter, men om man uttrycker sådana åsikter i ett sammanhang där det uppfattas som hets mot folkgrupp kan det vara ett brott. Enligt lag får man heller inte uppmana till uppror eller publicera något som kan vara ett hot mot rikets säkerhet.

Yttrande- och tryckfrihet finns inte i alla länder Det är en svår balansgång att sätta regler för yttrandefriheten för å ena sidan är yttrandefrihet viktigt för att alla människor ska ha lika villkor att säga sin åsikt och forma samhället, men å andra sidan kan vissa yttringar vara kränkande och skada andra människor. Därför har man försökt reglera den genom olika sorters lagstiftning. Men det är skillnad på reglering och förbud.

I diktarturer är yttrandefriheten väldigt ofta det första som försvinner eftersom det ger folket möjlighet att kritisera landets ledare. I exempelvis Kina eller Nordkorea där det råder stor censur är yttrandefriheten väldigt begränsad. Här är nästan alla internetsidor som på något sätt innehåller material som är kritiskt mot ledarna i landet avstängda så allmänheten inte kan ta del av den informationen. I stort sett är alla medier också kontrollerade av staten som i stor uträckning bestämmer vad befolkningen ska få veta och vad de ska få säga offentligt.

Detta är problematiskt för Förenta Nationerna eftersom de arbetar för mänskliga rättigheter men samtidigt vill ha vänliga relationer mellan alla länder för att bevara världsfred. Att stater faktiskt har egen suveränitet, vilket betyder att de själva väljer vad som gäller i sitt eget land, krånglar också till det för yttrandefriheten.
Censur och yttrandefrihet är alltså en väldigt känslig fråga och därför har intresseorganisationer, exempelvis Amnesty eller Reportrar utan gränser, en viktig roll i arbetet för mänskliga rättigheter. De kan lättare kritisera länder som inte har yttrandefrihet, eftersom de inte är bundna av samma krav och relationer till ländernas ledare som andra politiker och internationella samfund är.

Att diskutera

  • Är yttrandefrihet alltid någonting bra?
  • Borde yttrandefriheten vara obegränsad?Vad är fördelarna/nackdelarna?
  • Var tycker du gränsen går för vad man borde få säga?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...