Antiziganism

Romerna, som tidigare ofta kallades zigenare, är den största etniska minoriteten i Europa. I många europeiska länder tillhör romer de allra mest utsatta.

Romerna som en gång utvandrade från Indien började komma till Europa för 700 år sedan. Genom århundradena har de misstänkliggjorts, pekats ut som orsak till pest och annat elände, förföljts och dödats. Fördomarna och hatet mot romer kallas för antiziganism. Runtom i Europa är antiromska attityder på många håll starka och fortfarande vanliga.

Olika grupper

I Sverige består gruppen som kallas för romer av flera olika grupper som kommit till landet under olika historiska perioder: resandefolket, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Eftersom de olika grupperna invandrat vid olika tider och från olika geografiska områden skiljer sig deras olika seder, språkdialekter och historia. Förr skiljde man i Sverige på två olika grupper, resandefolket kallades i folkmun för tattare och romer kallades för zigenare, men många gånger blandades de också ihop. Orden tattare och zigenare används idag nedsättande om resande och romer.

Gemensamt var att de under lång tid behandlades mycket illa på många håll i landet, exempelvis fick de inte bo vart som helst och många romska barn förvägrades att få gå i skola. När Sverige från 30-talet och fram till 70-talet hade en politik som skulle göra den svenska befolkningen "rashygienisk" steriliserades tusentals människor för att det ansågs skada samhället om de fick barn. Många i gruppen resandefolket blev utsatta för dessa övergrepp.

Folkmord och förföljelse

Romerna var också offer för Nazitysklands folkmord. Hur många romer som mördades av nazisterna går inte att slå fast exakt, men det kan röra sig om en halv miljon barn, kvinnor och män. Från 1914 och fram till efter andra världskriget stängde Sverige gränserna och förbjöd romsk in- och utvandring, trots att det var känt att romer drabbades av grymma förföljelser. Folkmordet på romerna under andra världskriget har fått namnet Porajmos som betyder "uppslukande" på romani chib. Man brukar räkna med att mellan tio och tolv miljoner romer idag lever i Europa, men siffran är osäker. En förklaring är att förföljelse och misstro mot myndigheterna har gjort att många romer försökt undvika att bli registrerade utifrån sin etniska tillhörighet.

En klar majoritet av Europas romer lever i Central- och Östeuropa. Rumänien, Bulgarien, Ungern, Slovakien, Tjeckien och före detta Jugoslavien är länder med stora romska minoriteter. I många länder har de sedan århundraden lämnat sin resande tillvaro och blivit bofasta, men ofta under eländiga villkor. I Rumänien behandlades de som slavar fram till 1864. Också i Sverige diskriminerades romerna länge av svenska myndigeter. Inte förrän på 1960-talet fick de samma lagliga möjligheter som andra att gå i skolan och bosätta sig. Men fördomarna mot romer är fortfarande vanliga i samhället och leder till romer behandlas ila.

Citat

"När jag går in i en butik är det en regel snarare än ett undantag att jag får butikspersonalens fulla uppmärksamhet. Ibland, när de tassar efter mig, frågar jag om de kan hjälpa mig att hitta en vara. På så sätt försöker jag visa att jag inte är där för att stjäla. Men det är svårt att leva i ett samhälle där man ständigt antas vara en tjuv"

- Rosita Grönfors berättar i Expressen (18/10 2008) om fördomarna som möter henne i vardagen.

I det forna Östblocket har romerna som grupp inte fått det bättre sedan kommunistregimerna föll och marknadsekonomin infördes. Tre fjärdedelar av alla romer i Östeuropa lever under den nationella fattigdomsgränsen. I många romska områden är arbetslösheten så gott som 100 procent. Fattigdomen är en grogrund för olika typer av brottslighet.

Fördomarna och de rasistiska attityderna mot romer är också mycket starka. I en attitydundersökning från flera östeuropeiska länder beskrevs romerna genomgående negativt med ord som oärliga, aggressiva, smutsiga, lata och kriminella. Fördomarna har gjort att integrationen av romer i samhället går mycket långsamt, även där de på papperet har fått samma möjligheter och rättigheter som andra. Integrationsprocessen bromsas också av romernas egen brist på resurser och negativa erfarenheter av samhället de lever i.

I Östeuropa bygger nationalistiska extremistpartier sin politik på antiziganism. I så gott som alla östeuropeiska länder finns partier som hetsar mot romerna, vid sidan av judar. Ett exempel är Ungern, där partiet Jobbik de senaste åren fått stora framgångar genom en anti-romsk politik. Eftersom den negativa inställningen till romer är så spridd bland väljarna och samhället så har andra ungerska partier valt att inte aktivt försvara romerna.

Romer och resande

Ibland kallas romer för resandefolken, för att betona att det handlar om flera olika folk. Det beror på att alla som ingår i gruppen romer inte ser sig som en och samma grupp utan som olika grupper med olika historia och traditioner, dessutom skiljer sig språken åt även om olika dialekter verkar härstamma från ett och samma språk.

I Norge skiljer man till exempel på resandefolket och romer – som ses som två olika grupper. Men i Sverige går alltså flera grupper under benämningen romer. Häften av romerna i Sverige tillhör resandefolket, som tidigare kallades för tattare. Det som skiljer dem från andra romer är främst att de är ättlingar till resande som kom till Sverige för flera hundra år sedan, och att det var denna grupp av romer som blev särskilt utsatt när svenska myndigheter steriliserade människor.

Men alla bestämmer egentligen själva vilka grupper är en del av, vissa resande kallar sig resandefolket för att markera att man har en annan historia än mer nyinflyttade romer, medan andra väljer att kalla sig för resanderomer eftersom de menar att det finns en gemensam historia och ett gemensamt ursprung hos romer världen över.

Att diskutera

  • Vilka fördomar mot romer har du hört i din vardag?
  • På vilket sätt tror du antiziganismen har påverkat romernas situation?
  • Vad kan man göra för att bekämpa antiziganismen?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...